Witold
Kaetanovich Byalynitsky-Birulya

Russia • 1872−1957