Samed
Yunusovich Akhverdov (Akhverdiyev)

Russia • born in 1921