Vladimir
Vasilyevich Bobritsky

Ukraine • 1898−1986