Yuri
Konstantinovich Burdzhlyan

Russia • 1921−2008