Sofya
Kasyanovna Vishnevetskaya

Russia • 1899−1962