Albert Pinkem
Ryder

United States • 1847−I century