Eugene
Fedorovich Zherdzitsky

Ukraine • born in 1928