Yuri
Ivanovich Yurkun

1895−1938

Biography and information

biography

No biography