Arseniy
Nikolayevich Klementyev

Russia • 1904−1971