Okhrim
Sevastyanovich Kravchenko

Russia • 1903−1980