Ruben
Iosifovich Loris-Melikyan

Russia • 1903−1948
biography

No publications