Nadezhda
Vasilyevna Lubirskaya

Russia • 1912−1970
biography

No publications