Evgenia
Martselinovna Maleshevskaya (Roviti)

Greece • 1868−1958
biography

No publications