Alexander
Vasilyevich Maryshev

Russia • 1897−1960