Valery
Anatolyevich Mashnitsky

Russia • 1934−2001