Yukhim
Spiridonovich Mikhailov

Russia • 1885−1935