Leonid
Mikhailovich Nepomnyashchiy

Russia • born in 1939