Vasily
Pavlovich Khudoyarov

1829−1892
exhibition

The artist has not yet had any exhibitions