Nina
Vitalevna Zheleznyak (Beletskaya)

Russia • born in 1915
biography

No publications