Raisa
Vladimirovna Zakharzhevskaya (Volpin)

Russia • 1917−1980