Jonas
Yurgo Zenkevičius (Zenkiewicz)

Russia • 1825−1888

Biography and information

biography

No biography