Vera
Efimovna Kazakova (Yaroshevskaya)

Russia • born in 1925
biography

No publications