Leonid
Alexandrovich Karavaykov (Korovaykov)

Russia • 1890−1962