Irina
Pavlovna Kognovitskaya (Polezhaeva)

Russia • 1900−1972
exhibition

The artist has not yet had any exhibitions