Irina
Pavlovna Kognovitskaya (Polezhaeva)

Russia • 1900−1972