Alexander
Guryevich Komyakhov (Komyakov)

Russia • 1922−1976
exhibition

The artist has not yet had any exhibitions