Zoya
Yakovlevna Matveeva (Mostov)

Russia • 1884−1972