Mikhail
Vasilyevich Kupriyanov

Russia • 1903−1991
biography

No publications