Alexander
Vasilyevich Meshcheryakov

Russia • 1908−1980
exhibition

The artist has not yet had any exhibitions