Alexander
Vasilyevich Meshcheryakov

Russia • 1908−1980