Sergei
Alexeyevich Zavaruev (Zavartsev)

Russia • born in 1801