Faik
Shakirdzhanovich Tagirov

United States • 1906−1978