Yakov
Vasilyevich Kakovin (Kokovin)

Russia • 1784−1840