Taras
Nikolayevich Porozhnyak

Belarus • born in 1924