Elizabeth
Ludwigovna Bedzir (Kremnitskaya)

Russia • 1926−1978