Yuri
Fedorovich Petrushkin

Russia • born in 1935
biography

No publications