Lyudmila
Alekseevna Ronchevskaya (Ranchevskaya)

Russia • born in 1907