Maria
Leonidovna Rudnitskaya

Ukraine • 1916−1983
biography

No publications