Alexey
Vasilyevich Kozhekov

Ukraine • born in 1941