Yakov
Ivanovich Shaposhnikov

exhibition

The artist has not yet had any exhibitions