Vladimir
Vsevolodovich Grushetsky

Biography and information

Lived in Vyatka (?)