Shan-shi
Quan

Russia • born in 1930
biography

No publications