Yakov
Mikhailovich Kolokolnikov-Voronin

Russia • 1782−1850
exhibition

The artist has not yet had any exhibitions