Welcome to the brand new Arthive! Discover a full list of new features here.

Vasil
Leanidavich Grynevich

born in 1957
Vasil Grynevych Leanіdavich, 10 November 10, 1957 і Kіzyl (Paўdnevy Ural, USSR). Belarusian masters, udzelnіk, create “Slonіm-Art”. Maystar knіzhnai і stankovay graphіkі, taksama pratsue ў tehnіtsy aleynag zhyvapіsu.
Perchom yago nastaknіkam byр Andrei Pyatrovich Kurbaka, nastagnіk malyavnya і charchnnya syrednyay school number 3 Krychava. Udzelnіk mastatskіh exhibits from 1972, at an hour, they were painted in watercolors at the Ablasnaya exhibition of vyyalenchaga mastotstva uchnya eldest classes, which was prahodzіla ў g. Magіlev. In 1981 - in the school on the adressing knizhny graphіkі ў Lvoskіm palіgrafіchny іntytutse imenya Іvana Fedorarav pad kіraўnіtstvam Yu.І. Charyshnikava, I.H. Prydana Padchas pastuoplenia Vasile Grynevych already knew the great Vayskites, Alea Praha, and Navasmaa Patsturhnula Iago Atrymatsi I Mastova Adukatsyyu. From May 1995, it became an expassionate work of fine works in Garadskaya Library of the City of Slonim.
In 2014 Vasil Grynevich acts ў з з dzelnіk pleniera ц and mastatskih exhibition pavodle ih - in Pruzhany, Slonіme, Zhyrovicha, Merachoshshchyne, Grodna.
Tvory znakhodzyatstsa ў Lidskіm g_storyka-mastatskim museum, Ivatsevіtskіm g_storyka-regional museum, Baranavitsky regional museum, Slonimsky museum, museum, Museum, Museum, Museum of regional museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum, Museum of museum Stabroўskága, Musee-Syadziba “Pruzhanskі Palatsyk”, “Prizhnye Pochtsky Pochatsky Complex of Saphegak”, Mastozhskiy Dyarzhany Priestly Tserezhnye Priestly Museum, Forest and Chalavek Taksamy pryvatnyh kalektsyahyy Belarus, Rasі, Chychevsky Chykovky Chyaphek ”
Life and Pratsu ў g. Slonim.

Exhibits:
2009 - the exhibition “Kalyadny Fest”. Respublikanskaya Mastatskaya Gallery “Palace of Mastatstva” of Belaruskag Sayuz Mastako, Minsk (Belarus)
2011 - international exhibition “Dah”. Respublikanskaya Mastatskaya Gallery “Palace of Mastatstva” of Belaruskag Sayuz Mastako, Minsk (Belarus)
2013 - the personal exhibition of the “Native kryavіdy Slonіmshchyny”. Slonіmskі raion krayaznakchy museum імя І. Stabroskagaga, Slonim (Belarus)
2015 - Exhibit “Slonіm - sjadzіba muse пр”, flashed on the 250th day of the day of the day by narajennya Mihal Kleafas Aginskagh. Slonіmskі raion krayaznakchy museum імя І. Stabroskagaga, Slonim (Belarus)
2016 - the exhibition “On the Radzim Tadevusha Kastsyushki”. Ivatsevitskі gіstoryka-krayaznakchy museum, Ivatsevіchy (Belarus)
2016 - exhibit “On the creative concealed”. Baranavitsky Krayaznakchy Museum, Baranavichy (Belarus)
2016 - exhibiting “Yes Ліды з натхненнем". Lidskі gіstoryka-mastatskі museum, Lida (Belarus)
2017 - exhibit “On the slope of the creative supratsoўnіtstva”. Mastoўska dzyarўny museum “Forest and Chalavek”, Masty (Belarus)
2017 - Persian exhibition “Zabrashenne syabram” for the year 60 years old man and 45 years old person create dzeynasts. Slonіmskі raion krayaznakchy museum імя І. Stabroskagaga, Slonim (Belarus)
2017 - exhibition “Art-diplomacy. Artists of Sergiev Posad and Twin Cities "at the House of National Mass, the city of Maskva (Rasiya)
2017 - exhibit “Sertsa, addzenai Grodzenshchyne”, whitening 100-year-old from the day of narajen Felix Shuneik, whale on cloth, dasledchyka folk art. Grodzensky ablasny metadyny tsentr folk narodchachtsі, Grodno (Belarus)
2017 - exhibition “Frantsysk Skaryna. May naibolshae samі ”, flashed and 500 years old Belarusian book and Prague Book Library F. Skaryna. Slonіmskі raion krayaznakchy museum імя І. Stabroskagaga, Slonim (Belarus)
2018 - Exhibits “Kolera Sonechnag of Summer” Byarozak gіstoryka-Krayaznakchy Museum, town of Beroz (Belarus)
2018 - exhibiting “Ruzhansk Vyanok”. Ruzhanskі Palatsavy complex genus Sapegaў, township Ruzhany (Belarus)
2018 - exhibiting “At the water of life”, according to the mastered open-air. Museum-sanzba “Pruzhanskі Palatsyk”, Pruzhany (Belarus)
Go to biography

Publication

View all publications

Exhibitions

All exhibitions of the artist
View all artist's artworks
Whole feed