Lyudmila
Vladimirovna Mayakovskaya

Russia • Moscow • 1894−1972