Konstantin
Yakovlevich Kryzhitsky

Russia • 1858−1911