Vladimir Yumashev | These insane horses

Exhibition 6 − November 18, 2016