Welcome to the brand new Arthive! Discover a full list of new features here.

Presentation of the album "One Hundred Years of Great Troubles." International Association of Artists - Descendants of the Noble Clans.

Exhibition January 16, 2020
OUT OF LIGHT!
The album "One Hundred Years of Great Troubles." (for the exhibition held at the Museum-Estate of G.R.Derzhavin in 2019.)
Introductory articles - M.Yu. German (1933-2018), S.M. Nekrasov, V.V. Zavaritsky, Baron E.A. von Falz-Fein (1912-2018), Princess V.S. Obolenskaya.
On the front side of the cover is a picture of Gleb Bogomolov's "Cross", on the back of the cover is a fragment of the painting by Andrei Romasyukov "Cain and Abeli. Fights on the Don at Christmas Day 1920."
The presentation of the album took place in
The All-Russian Museum of A. S. Pushkin (Museum-Estate of G. R. Derzhavin. 01.16.2020)
List of project participants.
Zaven Arshakuni. (1932-2012)
Valentin Afanasyev.
Ksenia Vyshpouskaya. (1958-2019)
Nikolai Danilevsky.
Vyacheslav Zavaritsky.
Dmitry Ivashintsov.
Alla Ivashintsova.
Olga Ivashintsova.
Yaroslav Krestovsky. (1925-2004)
Levon Lazarev. (1928-2004)
Konstantin Troitsky.
Valeria Trubetskaya. (1947-2016)
Lyudmila Trubetskaya. (1947-2008)
Natalia Khodyacheva.
Boris Engelhardt. (1947-2017)
Sergey Artemyev.
Gleb Bogomolov. (1933-2016)
Nikolai Blokhin.
Vasily Bratanyuk.
Valery Vatenin. (1933-1977)
Valentin Gerasimenko. (1935-2020)
Grigory Gukasov.
Olga Denisenko.
Frol Ivanov.
Tatyana Potselueva.
Andrey Romasyukov.
Vladimir Tabanin.
Elena Figurina.
Nikolai Tsvetkov.
Peter Chesnokov.
Eugene Yachny.
Galleries at the exhibition