Original   Auto-Translated
https://www.litres.ru/ivan-sharapov/ploskostnoy-naturmort-prakticheskie-rekomendacii-dlya-studentov/