Original   Auto-Translated
At the water of life

So nazyvaetstsa mastatskaya vypivaya, yakaya days ў ўарыста has adorned ў “Pruzhansky Palace”. Uvazi zatsіkaўlenay gramadskatsі prapanavalі vynіk arganіzavanaga museum tradytsyynaga plein air, yakі prahodzі вак at the vacancies of the city 15-19 years old
Admtr., Fyodar Ladutsky, aka ў geta dzen premali ў з і з у плен). Menavita adras masters guchali tseplya words ёdzyachnastsі i zakhaplennya hell gladachач і lіlіsya mіlaguchnyya sings hell vyadomay springy art art Svyatlany Mashkala.
In this year's goyme, there are open-air beaches in the middle of the Semyanch and Belavusushchyna, in the form of a workman at the archives of the spadchy.

Chyrvon'ya reshtkі “postacі” nekalі Sla'naga brovara ў Semyanchy bachna Kozhnamu, hto edze pa Daroze Pruzhany-Byaroz. Sennya geta Unkali Pomnіk yashche radua voca dzyakuchy non-abstracted gramadzianam, yakіya, yak vyadoma, at your hour abaranil yago hell zvychaynaga zruyvannya. Masters of adlyustravali getu pabudova ў shmatlіkіh tvorov. Pryznatstsa, masterskіya palotny dazvalyayu pa-novamu paglyadzetskiy pomlyzovy paklyadzetsya poem pomyslovay artytekury XІH stagoddzya, yakі pakuly not akhovaetstsy dzyrzhay і, shchyra pozhuchy, patrabue Termіnovagraa yagraa ya yaahaa yyarzhay i, shchyra pozhucha, patrabue temmyova maga uyaza zyarzhay i I fall back on the road, not a budze adman адlyats, what’s the seed of the seed б brovar - are good for touringў!

Belavusushchyne has his own eyes on not less than “syravarni”, as they call mya zhykhary and krayaznaktsy. Tsіkava, INTO mastaki, agledzhesy gatychny budynak a call і znutry, showed sdagadku, ryto byon pabudavany, hutchey for ёse, in poznіm syarednyachchevchi i mezusіm not “syrnae” I mean, I mean, I have, Reasoned, INTO the pathetic merkavanniy patrabuyuts nukovaga paravshenjennya. Kali b geta spradsіla, then belavusыshchynskaya “syravarnya” was b amal ryto aksinka padobny abektov Belarus.

Prymyna, INTO PALOTNAH, the syravarny has won new farbam. Looking at us svіmі dzverkami-vochkamі nіbytitsa typetstsa: "What is my budze me?"
In Belavususchchyne, the masters of the prisy are і and the syadzіbnaya gaspadary tsaglyanaya pabudova ХІХ stagoddzya, ikaya sennya vykarystovaetstsa pryznachennі. Uvogule ўthe whole malyaўnіchy samatyty agrahradok urazі mastakoў: natkhnya tsyanіsty stradaadnі park і zamіloўvalі dzіі, for yakіkh ў adjusted іммівіваваны Maystar-klas.

Darechy, on exhibit can take tax pabachyts nekalki tvorz z mіnulagodnyaga plein air, at pryvatnastsi, potent z identify sjadzіby Dzyakonskіh “Chakhets” in V. Kashtanakka. Syonya ў syadzіby Ёstsi suitable gaspadar, supposedly zaymayetstsa yay kindness paradkavanem.
... In the works of Adchuvaezza's masterpiece, the neyka is tugi and smutak on the back of his hand, the yoke of zolatam salomy and pershymі pajaktselym l_stochkamі dreў At the exhibition hall of the museum, it is the very place of the lake on the round circular Krykhtalev-chystymy “Wacham” -blocks on the black sky and the padmirgay of the Adventures. The hell of living ponies for the waters of the waters, the waters for the wains ...

Rabotka "RB":
Plein Air - geta pracca mastakoў on the admiral paetry. Creative pratses padchas plein air skladaetstsa, nypersh, zdaradachy asabl_vasytsy nature of nature khutkay zmeny saint on prasyagu day. In such prastora koleme zabyaspecvaetstsa Sprymanne celasnay forms pradmetta. Geta patrabue khutkaga pisma mazkamі ў tekhnіtsy “a la prima” is admitted to the dance of etsyud. І о ч ц ц ств ш,
Alena Zyalevich, Sergiy Talashkevich photo. "Weekday" http://www.budni.by/?p=32039
This text was originally published in Russian and automatically translated to English.